BUURTBUDGETCOMMISSIE

Ook dit jaar heeft het buurtbudgetcommissie een topdrukte gehad met het doorlezen van alle 64 aanvragen. Het was dit jaar dan ook een ‘TOPJAAR’. In totaal werd € 65.165,65 aangevraagd. De buurtbudgetcommissie had dit jaar echter een buurtbudgetbedrag van

€ 22.309,-- te verdelen. Met dit bedrag hebben we alle aanvragen met een (gedeeltelijke) bijdrage kunnen honoreren. U kunt hier de uitslag van het buurtbudget 2019 raadplegen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De buurtbudgetcommissie beraadt zich over de verdeling van het         buurtbudget 2019 (foto door Gerard Hilhorst)

  

“Het is wel een hele rekengerij”
Na afloop van deze verdeling vroegen we aan een aantal commissieleden hoe zij dit vonden. Frans gaf de volgende reactie: “Ik vond het dit keer heel interessant en ook om te zien hoe we eruit zijn gekomen. Het is wel een hele rekengerij maar ik en de anderen doen het naar eer en geweten. Ook de nieuwe aanvragen moeten we pushen om volgend jaar weer mee te doen. We kunnen hiermee de Hooglandse gemeenschap een stukje budget geven om gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen.” Frans hoopt dit middel dan ook nog lange tijd in de lucht te houden.

 

"Cohesie, betrokkenheid en ondernemerszin"

Ook van de penningmeester van de buurtbudgetcommissie Leo van Valkengoed kregen we een reactie: “Ik vond het een heel warm gevoel geven dat we dit jaar een recordaantal buurtbudgetaanvragen hebben gekregen. Je ziet hiermee hoeveel cohesie, betrokkenheid, ondernemerszin er is in Hoogland. Ik word er warm van en vooral van de aanvragen die met muziek te maken hebben. De culturele waarden klinken steeds meer door in het buurtbudget, dit verbindt echt!”

 

 

"Buurtbudget is noodzaak"

Tot slot vragen we aan de secretaris van deze commissie Ankie Hilhorst om een reactie hoe zij deze verdeling vond. “Ik heb gezien dat alle commissieleden naar eer en geweten een mooie verdeling hebben gemaakt. Zij hebben alle aanvragen goed doorgelezen en zijn daarbij tot een eerlijk oordeel gekomen voor een passende bijdrage. Als je dit allemaal zo meemaakt dan ben ik ook erg trots op de mogelijkheden van het buurtbudget. We moeten met dit middel dan ook zeker doorgaan, omdat verenigingen en inwoners van Hoogland rekenen op een bijdrage.” Voor het komend jaar hoopt Ankie dat we meer buurtbudget krijgen, zodat we daarmee nog meer mensen, organisaties, enz.  blij kunnen maken! 

HOE WERKT HET?

WERKWIJZE BUURTBUDGET IN HET KORT

 

 1. De aanvrager heeft een plan (dat binnen de voorwaarden past) en maakt een begroting;

 2. De aanvrager dient tijdig (!) een aanvraagformulier in bij het Hooglands Dorpsteam;

 3. Een aparte werkgroep (Werkgroep Buurtbudget) verdeelt het beschikbare geld;

 4. De aanvrager krijgt een bedrag toegewezen en kan zijn project starten;

 5. Via een declaratieformulier en bijbehorende facturen kan de aanvrager zijn kosten vergoed krijgen tot het toegezegde bedrag.

 

In 2020 wordt weer opnieuw buurtbudget uitgekeerd. Via onderstaande knop kunt u het aanvraagformulier voor het buurtbudget van 2020 downloaden. Het aanvraagformulier voor 2020 komt in hoge mate overeen met het aanvraagformulier van 2019. Stuur het ingevulde formulier vóór 15 februari 2020 naar hooglandsdorpsteam@gmail.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn twee typen aanvragen mogelijk, die aan verschillende voorwaarden moeten voldoen:

 

 • Bij fysieke aanvragen moet er vooraf aangetoond worden dat meerdere bewoners betrokken zijn én dienen bewoners handtekeningen te verzamelen bij alle betrokkenen/omwonenden om voldoende draagvlak aan te tonen. Bij fysieke aanvragen moet er tevens een duidelijk kaartje toegevoegd worden waarop staat aangegeven hoe het eruit komt te zien (bv. waar komt de prullenbak, hoe moet de speelplek ingericht worden, waar moet het bankje of de voetbaldoeltjes komen etc.). De gemeente zal bij aanvragen voor aanpassingen in de openbare ruimte toetsen of de aanvraag uitvoerbaar is en past binnen het beleid. Geef eveneens aan wat je zelf wilt doen om het plan te realiseren.

 

 • Voor sociale aanvragen geldt dat buurten/’clubs’ uitsluitend budget kunnen aanvragen voor extra zaken zoals een springkussen voor de kinderen, huren van een partytent/spelattributen, enz. U kunt dus niet voor eten en drinken geld aanvragen.

Voldoet wat u wilt niet aan de voorwaarden van het buurtbudget? Mogelijk komt u in aanmerking voor subsidie vanuit Indebuurt033.

Zie hun website: https://www.indebuurt033.nl/bewonersinitiatief/

 

UITGEBREIDE BESCHRIJVING WERKWIJZE BUURTBUDGET

Voorbereiding

De Stichting Bewonersinitiatieven Hoogland (SBH) vraagt een buurtbudget voor Hoogland aan bij de gemeente Amersfoort. De gemeente kent een bepaald bedrag toe aan de stichting en stelt een aantal eisen over de besteding hiervan. SBH houdt het geld in kas. Het Hooglands Dorpsteam heeft een speciale Werkgroep Buurtbudget ingesteld die belast is met de uitvoering van het buurtbudget.  Al heel vroeg in het jaar, nog ruim voor dat de gemeente een bedrag toekent (meestal in februari), publiceert de Werkgroep Buurtbudget in de lokale krant De Hooglander en op deze website het volgende:

 • De mogelijkheid om Buurtbudget aan te vragen

 • De eisen waaraan het plan moet voldoen

 • De einddatum voor het inleveren van het aanvraagformulier

 • De procedure van toekennen van een bijdrage uit het Buurtbudget

 • Waar alle details na te lezen zijn

 

Uitvoering

Een aanvrager kan het formulier downloaden op deze website of toegestuurd krijgen op verzoek. De aanvragers sturen tot de gestelde datum hun wensen en motivatie in.  Daarna wordt in Hoogland geen nieuwe aanvraag meer in behandeling genomen, omdat het totale beschikbare bedrag verdeeld gaat worden.  De leden van de Werkgroep Buurtbudget ontvangen van alle aanvragen de gegevens en maken elk een eigen verdeling van het beschikbare bedrag, gebaseerd op hun eigen voorkeuren.  Vervolgens wordt voor elke aanvraag het gemiddelde berekend. Dat gebeurt door per aanvraag de bedragen, die de leden voorstellen, op te tellen en te delen door het aantal leden.  Daarna vindt in een plenaire vergadering de afronding en eventuele correctie plaats.  De aanvrager wordt per brief of email  geïnformeerd over het toegekende bedrag en kan zijn project starten. Hierbij ontvangt  hij tegelijkertijd het declaratieformulier. De Werkgroep Buurtbudget publiceert intussen in De Hooglander en op deze website een overzicht van de verdeling van het beschikbare bedrag.
voorzien  naar de Werkgroep Buurtbudget. Minimaal twee leden van de Werkgroep Buurtbudget controleren de aanvraag en ondertekenen deze voor maximaal het toegekende bedrag. De Werkgroep Buurtbudget verzoekt vervolgens aan de penningmeester van SBH om tot uitbetaling over te gaan.  Incidenteel kan een project uitlopen en kan SBH een deel van het toegekende bedrag uit het lopende jaar reserveren voor in het volgende jaar.

 

Afronding

De Werkgroep Buurtbudget stelt aan het eind van het jaar de verantwoording vast en publiceert deze, meestal samen met de oproep voor het nieuwe jaar, in De Hooglander en op deze website. SBH maakt een financieel jaaroverzicht en verantwoordt alle bestedingen aan de gemeente.

 

Samenstelling van de Werkgroep Buurtbudget

De Werkgroep Buurtbudget bestaat uit vrijwilligers vanuit alle geledingen in Hoogland, denk aan verenigingen, kerken, politiek, onderwijs, wijken.  Het WBT ziet erop  toe dat geen van deze stromingen oververtegenwoordigd is.

 

Vragen en klachten

Heeft u een vraag of een klacht, dan kunt u een bericht sturen naar het Hooglands Dorpsteam. U ontvangt dan zo snel mogelijk een reactie.  Ook kunt u direct mailen naar de voorzitter van het Hooglands DorpsteamBij een klacht zullen het Hooglands Dorpsteam respectievelijk de Werkgroep Buurtbudget deze in de vergadering behandelen.  Is er geen eenduidige uitspraak binnen de werkgroep, dan zal het Hooglands Dorpsteam een uitspraak doen.  Is er in het Hooglands Dorpsteam geen eenduidige uitspraak, dan zal SBH een uitspraak doen.

 

Tot slot

Om het bovenstaande te kunnen realiseren maken zowel SBH als het Hooglands Dorpsteam en de Werkgroepen onkosten.  Bovendien is er met zoveel actieve vrijwilligers ook regelmatig geld nodig voor een bloemetje of een bedankje. Deze kosten worden grotendeels betaald vanuit een klein apart budget en gaan dus niet (of nauwelijks) ten laste van het Buurtbudget.  Ook over dit budget wordt verantwoording aan de gemeente afgelegd.

 

 

 

© 2016 by Hooglands Dorpsteam

Hooglands Dorpsteam