BUURTBUDGETCOMMISSIE

De werkgroep buurtbudget van het Hooglands Dorpsteam heeft de  aanvragen met een bedrag gehonoreerd.Wij begrijpen dat u vanwege de huidige Corona-crisis mogelijk niet in staat bent uw geplande activiteit uit te voeren. Indien dat het geval is wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan het Hooglands Dorpsteam doorgeven?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​De buurtbudgetcommissie is recentelijk online bij elkaar geweest voor een tussentijdse verdeling van het buurtbudget en nu t/m 31 december 2021

 

U kunt dan tegelijkertijd doorgeven of u het evenement in 2021 wel wilt uitvoeren. Het Hooglands Dorpsteam zal dan het aan u toegekende budget mogelijk oormerken/reserveren voor 2021. Dit zal alleen kunnen wanneer de gemeente Amersfoort hiermee instemt. Wij verwachten echter dat de gemeente hier geen problemen mee zal hebben.


Inmiddels hebben we aan alle aanvragers, waarbij de aanvraag is gehonoreerd een digitale declaratieformulier 2021 gezonden. Wij verzoeken u dit zo volledig mogelijk in te vullen onder vermelding van het kenmerk bovenaan de ontvangen brief. Aan de declaratie dient u ook de (digitale) rekeningen/bonnen tot minimaal het gehonoreerde bedrag toe te voegen. Vervolgens graag zenden aan het emailadres: ankiehilhorst@gmail.com.

Wanneer u niet in de gelegenheid bent het declaratieformulier digitaal in te vullen/te verzenden kunt u het uitgeprinte declaratieformulier (met alle bonnen) ook sturen aan:
Ankie Hilhorst
Segerserf 12
3828 LC Hoogland
Aan een ieder die een positief bericht hebben ontvangen hebben we de vraag om uiterlijk 15 november 2021 uw betalingsverzoek in te dienen
Indien dit niet mogelijk is, neemt u dan s.v.p. contact op met ondergetekende.

Het Hooglands Dorpsteam stelt het op prijs als u over uw initiatief een artikel wilt schrijven, zo mogelijk voorzien van digitale foto’s, voor o.a. (digitale) kranten of publicaties op eigen websites etc. (met een kopie naar: hooglandsdorpsteam@gmail.com).
Graag hierbij vermelden: ‘mede mogelijk gemaakt door het buurtbudget van het Hooglands Dorpsteam’.

Klik op EPS of JPG en u ontvangt het logo van het buurtbudget in het aangeklikte bestandsvorm.


Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u via de mail of via telefoonnummer 06-44162689 contact opnemen met Ankie Hilhorst.
De commissie buurtbudget wenst u succes met de voorbereidingen en uitvoering van uw project.

LedenBuurtbudget-2.jpeg

HOE WERKT HET?

WERKWIJZE BUURTBUDGET IN HET KORT

 

 1. De aanvrager heeft een plan (dat binnen de voorwaarden past) en maakt een begroting;

 2. De aanvrager dient tijdig (!) een aanvraagformulier in bij het Hooglands Dorpsteam;

 3. Een aparte werkgroep (Werkgroep Buurtbudget) verdeelt het beschikbare geld;

 4. De aanvrager krijgt een bedrag toegewezen en kan zijn project starten;

 5. Via een declaratieformulier en bijbehorende facturen kan de aanvrager zijn kosten vergoed krijgen tot het toegezegde bedrag.

In 2022 wordt weer opnieuw buurtbudget uitgekeerd. Via onderstaande knop kunt u het aanvraagformulier voor het buurtbudget van 2022 downloaden. Het aanvraagformulier voor 2022 komt in hoge mate overeen met het aanvraagformulier van 2021. In verband met de huidige corona geven we de aanvragers voor het buurtbudget 2022 ruimer de tijd om deze aan te vragen.
 

Buurtbudgetaanvraag 2022

LET OP!

​De aanvraagtermijn is voor het jaar 2022 op 1 april a.s. Als er een aanvraag gedaan wordt dan moet het gaan over een activiteit die dit jaar plaats vindt.
 

 

 


Het ingevulde formulier moet dus vóór deze datum gemaild worden naar hooglandsdorpsteam@gmail.com mailen.  Veel succes!

 

 

 


Voor het jaar 2021 zijn er vier buurtbudget uitslagen bekend.
Bekijk hieronder de uitslagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder vind je decelaratieformulier over het 2021!

 

 

Regels

Er zijn twee typen aanvragen mogelijk, die aan verschillende voorwaarden moeten voldoen:

 

 • Bij fysieke aanvragen moet er vooraf aangetoond worden dat meerdere bewoners betrokken zijn én dienen bewoners handtekeningen te verzamelen bij alle betrokkenen/omwonenden om voldoende draagvlak aan te tonen. Bij fysieke aanvragen moet er tevens een duidelijk kaartje toegevoegd worden waarop staat aangegeven hoe het eruit komt te zien (bv. waar komt de prullenbak, hoe moet de speelplek ingericht worden, waar moet het bankje of de voetbaldoeltjes komen etc.). De gemeente zal bij aanvragen voor aanpassingen in de openbare ruimte toetsen of de aanvraag uitvoerbaar is en past binnen het beleid. Geef eveneens aan wat je zelf wilt doen om het plan te realiseren.

 

 • Voor sociale aanvragen geldt dat buurten/’clubs’ uitsluitend budget kunnen aanvragen voor extra zaken zoals een springkussen voor de kinderen, huren van een partytent/spelattributen, enz. U kunt dus niet voor eten en drinken geld aanvragen.

Voldoet wat u wilt niet aan de voorwaarden van het buurtbudget? Mogelijk komt u in aanmerking voor subsidie vanuit Indebuurt033.

Zie hun website: https://www.indebuurt033.nl/bewonersinitiatief/

 

UITGEBREIDE BESCHRIJVING WERKWIJZE BUURTBUDGET

Voorbereiding

De Stichting Bewonersinitiatieven Hoogland (SBH) vraagt een buurtbudget voor Hoogland aan bij de gemeente Amersfoort. De gemeente kent een bepaald bedrag toe aan de stichting en stelt een aantal eisen over de besteding hiervan. SBH houdt het geld in kas. Het Hooglands Dorpsteam heeft een speciale Werkgroep Buurtbudget ingesteld die belast is met de uitvoering van het buurtbudget.  Al heel vroeg in het jaar, nog ruim voor dat de gemeente een bedrag toekent (meestal in februari), publiceert de Werkgroep Buurtbudget in de lokale krant De Hooglander en op deze website het volgende:

 • De mogelijkheid om Buurtbudget aan te vragen

 • De eisen waaraan het plan moet voldoen

 • De einddatum voor het inleveren van het aanvraagformulier

 • De procedure van toekennen van een bijdrage uit het Buurtbudget

 • Waar alle details na te lezen zijn

 

Uitvoering

Een aanvrager kan het formulier downloaden op deze website of toegestuurd krijgen op verzoek. De aanvragers sturen tot de gestelde datum hun wensen en motivatie in.  Daarna wordt in Hoogland geen nieuwe aanvraag meer in behandeling genomen, omdat het totale beschikbare bedrag verdeeld gaat worden.  De leden van de Werkgroep Buurtbudget ontvangen van alle aanvragen de gegevens en maken elk een eigen verdeling van het beschikbare bedrag, gebaseerd op hun eigen voorkeuren.  Vervolgens wordt voor elke aanvraag het gemiddelde berekend. Dat gebeurt door per aanvraag de bedragen, die de leden voorstellen, op te tellen en te delen door het aantal leden.  Daarna vindt in een plenaire vergadering de afronding en eventuele correctie plaats.  De aanvrager wordt per brief of email  geïnformeerd over het toegekende bedrag en kan zijn project starten. Hierbij ontvangt  hij tegelijkertijd het declaratieformulier. De Werkgroep Buurtbudget publiceert intussen in De Hooglander en op deze website een overzicht van de verdeling van het beschikbare bedrag.
voorzien  naar de Werkgroep Buurtbudget. Minimaal twee leden van de Werkgroep Buurtbudget controleren de aanvraag en ondertekenen deze voor maximaal het toegekende bedrag. De Werkgroep Buurtbudget verzoekt vervolgens aan de penningmeester van SBH om tot uitbetaling over te gaan.  Incidenteel kan een project uitlopen en kan SBH een deel van het toegekende bedrag uit het lopende jaar reserveren voor in het volgende jaar.

 

Afronding

De Werkgroep Buurtbudget stelt aan het eind van het jaar de verantwoording vast en publiceert deze, meestal samen met de oproep voor het nieuwe jaar, in De Hooglander en op deze website. SBH maakt een financieel jaaroverzicht en verantwoordt alle bestedingen aan de gemeente.

 

Samenstelling van de Werkgroep Buurtbudget

De Werkgroep Buurtbudget bestaat uit vrijwilligers vanuit alle geledingen in Hoogland, denk aan verenigingen, kerken, politiek, onderwijs, wijken.  Het WBT ziet erop  toe dat geen van deze stromingen oververtegenwoordigd is.

 

Vragen en klachten

Heeft u een vraag of een klacht, dan kunt u een bericht sturen naar het Hooglands Dorpsteam. U ontvangt dan zo snel mogelijk een reactie.  Ook kunt u direct mailen naar de voorzitter van het Hooglands DorpsteamBij een klacht zullen het Hooglands Dorpsteam respectievelijk de Werkgroep Buurtbudget deze in de vergadering behandelen.  Is er geen eenduidige uitspraak binnen de werkgroep, dan zal het Hooglands Dorpsteam een uitspraak doen.  Is er in het Hooglands Dorpsteam geen eenduidige uitspraak, dan zal SBH een uitspraak doen.

 

Tot slot

Om het bovenstaande te kunnen realiseren maken zowel SBH als het Hooglands Dorpsteam en de Werkgroepen onkosten.  Bovendien is er met zoveel actieve vrijwilligers ook regelmatig geld nodig voor een bloemetje of een bedankje. Deze kosten worden grotendeels betaald vanuit een klein apart budget en gaan dus niet (of nauwelijks) ten laste van het Buurtbudget.  Ook over dit budget wordt verantwoording aan de gemeente afgelegd.